روغن بیتزر B320SH یا B320SX

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل B320SH (یا B320SX)

 روغن B320SH یا B320SX ترکیبی مصنوعی و پیچیده از نوع POE بوده که در کمپرسورهای اسکرو کامپکت سری CSH با مبرد R22 مورد استفاده قرار میگیرد.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/999 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 300 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 25 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
271 نقطه اشتعال
32- نقطه ریزش