روغن بیتزر B5.2

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل B5.2

این روغن معدنی بوده و در کمپرسورهای سیلندر پیستونی با مبردهای HCFC/CFC به کار برده میشود.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/909 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 68 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 8/5 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
185 نقطه اشتعال
42- نقطه ریزش