روغن بیتزر BSE170

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل BSE170

این روغن مصنوعی و از نوع POE بوده و در اغلب کمپرسورهای اسکرو بیتزر با مبردهای خانواده HFC مورد استفاده قرار میگیرد.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/957 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 170 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 18 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
290 نقطه اشتعال
25- نقطه ریزش