روغن بیتزر BSE55

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل BSE55

این روغن مصنوعی و از نوع POE میباشد که در کمپرسورهای سیلندر پیستونی و با مبردهای HFC/HFO به کار برده میشود. این روغن جایگزینی برای روغن BSE32 است و در صورتیکه مبرد استفاده شده R134a یا R1234ze بوده و دمای کندانس بیش از 70 درجه سانتیگراد است به جای روغن BSE32 از این روغن یعنی روغن BSE55 استفاده میگردد. در مبرد R1234ze اگر شرایط بحرانی تر بوده و دمای اواپراتور نیز بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد، توصیه میشود روغن BSE85K مورد استفاده قرار گیرد.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 1/010 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 55 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 9 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
280 نقطه اشتعال
48- نقطه ریزش