روغن کمپرسور دانفوس 160ABM

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 160ABM

این روغن آلکیل بِنزِن بوده و در کمپرسورهای اسکرال سری HRM/HLM/HCM با مبرد R22 به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 160ABM

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/87 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 39 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 5/2 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
180 نقطه اشتعال
42- نقطه ریزش