روغن کمپرسور دانفوس 160HZ

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 160HZ

این روغن پُلی اُل اِستِر بوده و در کمپرسورهای اسکرال سری HRH و HLH (بجز کمپرسور HLH061) با مبردهای HFC به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 160HZ

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 1/00 - 0/986 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 33 - 27 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 5/8 - 4/8 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
230 نقطه اشتعال
40- نقطه ریزش