روغن کمپرسور دانفوس 160MPZ

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 160MPZ

این روغن پُلی اُل اِستِر بوده و در کمپرسورهای هرمتیک پیستونی سری MPZ با مبردهای HFC به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 160MPZ

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/97 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 33 - 31 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 5/6 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
217 نقطه اشتعال
45- نقطه ریزش