روغن کمپرسور دانفوس 160P

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 160P

این روغن معدنی بوده و در کمپرسورهای سیلندر پیستونی سری MT و اسکرال سری SM با مبردهای HCFC/CFC به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 160P

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/892 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 31/8 - 29/8 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 4/4 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
186 نقطه اشتعال
36- نقطه ریزش