روغن کمپرسور دانفوس 160SZ

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 160SZ

این روغن پُلی اُل اِستِر بوده و در کمپرسورهای اسکرال سری SH/SZ با مبردهای HFC به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 160SZ

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/981 - 0/975 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 34 - 30 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 6/2 - 5/2 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
270 نقطه اشتعال
46- نقطه ریزش