روغن کمپرسور دانفوس 320SZ

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور دانفوس 320SZ

این روغن پُلی اُل اِستِر بوده و در کمپرسورهای اسکرال سری SY با مبرد R22 به کار برده میشود.

روغن کمپرسور دانفوس 320SZ

واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/957 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 70 - 58 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 8/9 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
263 نقطه اشتعال
43- نقطه ریزش