اکسپنشن ولو دانفوس

شیر انبساط دانفوس

. بازه دمایی گسترده (مناسب برای فریزرها، یخچالها و سیستمهای تهویه مطبوع)
. سوزن (اریفیس) قابل تعویض و سهولت در بازبینی و تمیز کردن فیلتر اریفیس
. ظرفیت برودتی از 1 تا 20/5 کیلووات بر مبنای مبرد R407C
. قابل ساخت و عرضه با MOP و بدون MOP
. دارای حباب حرارتی از جنس استیل با بهترین قابلیت انتقال حرارت
. قابل ساخت به صورت سفارشی برای رنج های دمایی خارج از N و B و NL و NM
. دارای Balance port در اکسپنشن بدنه 55اکسپنشن دانفوس

انواع شیر انبساط دانفوس

برای دسترسی سریع به مطالب صفحه میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید.


اکسپنشن T2/TE2 دانفوس  TX2 TEX2 TN2 TEN2 TS2 TES2


Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب اکسپنشن
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
068Z3206   10+/40- TX2

R22
R407C
068Z3209   10+/40-

TEX2
068Z3211 15+ 10+/40-
068Z3229 20- 25-/60-
068Z3346   10+/40- TN2

R134a
068Z3348   10+/40-
TEN2
068Z3349 15+ 10+/40-
068Z3400   10+/40- TS2

R404A
068Z3403   10+/40-
TES2
068Z3421 20- 25-/60-
رنج پاور N
محدوده دمایی پاور : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور B
محدوده دمایی پاور : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن
0/64 0/68 0/92 0/90 0X
1/3 1/2 1/8 1/8 00
2/6 2/1 3/5 3/5 01
3/7 2/6 4/8 4/7 02
6/3 4/3 8/1 8/0 03
9/9 6/4 12/4 12/1 04
13/0 8/4 16/5 16/7 05
15/5 10/1 19/7 19/7 06
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش شیر انبساط در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

اکسپنشن TE5 دانفوس TEX5 TES5 TEN5

Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب پاور اکسپنشن
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
067B3250   10+/40-

TEX5

R22
R407C
067B3267 15+ 10+/40-
067B3251 20- 25-/60-
067B3297   10+/40-
TEN5

R134a
067B3298 15+ 10+/40-
067B3342   10+/40-
TES5

R404A
067B3343 20- 25-/60-
رنج پاور N
محدوده دمایی پاور : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور B
محدوده دمایی پاور : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن
8/17 6/68 10/7 10/4 0/5
14/9 12/2 19/6 19/1 01
20/5 17/0 27/2 26/3 02
26/3 21/8 34/8 33/8 03
35/7 29/7 47/4 46/0 04
Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب پایه اکسپنشن
کد قطعه
سایز اتصال
پایه
067B4013 5/8 × 1/2 مهره ایی
067B4007 5/8 × 1/2 جوشی
067B4010 7/8 × 1/2 جوشی
067B4011 7/8 × 5/8 جوشی
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش شیر انبساط در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

اکسپنشن 20/55/TE12 دانفوس TEX12 TEX20 TEX55 TES12 TES20 TES55 TEN12 TEN20 TEN55

Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب پاور اکسپنشن
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
067B3210   10+/40-
TEX12R22
R407C
067B3211 20- 25-/60-
067B3274   10+/40-
TEX20
067B3276 20- 25-/60-
067G3205   10+/40- TEX55
067B3232   10+/40-
TEN12R134a
067B3233 15+ 10+/40-
067B3292   10+/40-
TEN20
067B3293 15+
10+/40-
067G3222   10+/40- TEN55
067B3347   10+/40-
TES12R404A
067B3349 20- 25-/60-
067B3352   10+/40-
TES20
067B3354 20- 25-/60-
067G3302   10+/40- TES55
رنج پاور N
محدوده دمایی پاور : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور B
محدوده دمایی پاور : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن مدل
50/7 37/7 55/8 57/2 05

TE12
64 50/1 73/9 76/3 06
81/3 65/7 94/3 97/8 07
87/1 77/8 118 128 08
TE20
102 92/3 136 150 09
84/8 77/9 112 113 9B


TE55
128 111 161 169 10
138 122 175 184 11
152 134 191 202 12
182 166 232 245 13
Danfoss TX2 , TEX2
جدول انتخاب پایه اکسپنشن
کد قطعه
سایز اتصال
پایه
مدل
067B4022 7/8 × 5/8 جوشی
TE12-20
067B4023 11/8 × 7/8 جوشی
067G4004 13/8 × 11/8 جوشی TE55
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش اکسپنشن در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

راهنمایی تخصصی

مطالب مرتبط