اکسپنشن ولو دانفوس

شیر انبساط دانفوس

بازه دمایی گسترده (مناسب برای فریزرها، یخچالها و سیستمهای تهویه مطبوع)
سوزن (اریفیس) قابل تعویض و سهولت در بازبینی و تمیز کردن فیلتر اریفیس
ظرفیت برودتی از 1 تا 20/5 کیلووات بر مبنای مبرد R407C
قابل ساخت و عرضه با MOP و بدون MOP
دارای حباب حرارتی از جنس استیل با بهترین قابلیت انتقال حرارت
قابل ساخت به صورت سفارشی برای رنج های دمایی خارج از N و B و NL و NM
دارای Balance port در اکسپنشن بدنه 55اکسپنشن

انواع شیر انبساط دانفوس

برای دسترسی سریع به مطالب صفحه میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید.


اکسپنشن ولو T2/TE2 دانفوس  شیر انبساط دانفوس


اکسپنشن
جدول انتخاب اکسپنشن ولو
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
068Z3206   10+/40- TX2

R22
R407C
068Z3209   10+/40-

TEX2
068Z3211 15+ 10+/40-
068Z3229 20- 25-/60-
068Z3346   10+/40- TN2

R134a
068Z3348   10+/40-
TEN2
068Z3349 15+ 10+/40-
068Z3400   10+/40- TS2

R404A
068Z3403   10+/40-
TES2
068Z3421 20- 25-/60-
رنج پاور اکسپنشن ولو N
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور اکسپنشن ولو B
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
اکسپنشن
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن
0/64 0/68 0/92 0/90 0X
1/3 1/2 1/8 1/8 00
2/6 2/1 3/5 3/5 01
3/7 2/6 4/8 4/7 02
6/3 4/3 8/1 8/0 03
9/9 6/4 12/4 12/1 04
13/0 8/4 16/5 16/7 05
15/5 10/1 19/7 19/7 06
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش شیر انبساط در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

اکسپنشن TE5 دانفوس شیر انبساط دانفوس

اکسپنشن
جدول انتخاب پاور اکسپنشن ولو
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
067B3250   10+/40-

TEX5

R22
R407C
067B3267 15+ 10+/40-
067B3251 20- 25-/60-
067B3297   10+/40-
TEN5

R134a
067B3298 15+ 10+/40-
067B3342   10+/40-
TES5

R404A
067B3343 20- 25-/60-
رنج پاور اکسپنشن ولو N
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور اکسپنشن ولو B
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
شیر انبساط
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن ولو بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن
8/17 6/68 10/7 10/4 0/5
14/9 12/2 19/6 19/1 01
20/5 17/0 27/2 26/3 02
26/3 21/8 34/8 33/8 03
35/7 29/7 47/4 46/0 04
اکسپنشن
جدول انتخاب پایه اکسپنشن ولو
کد قطعه
سایز اتصال
پایه
067B4013 5/8 × 1/2 مهره ایی
067B4007 5/8 × 1/2 جوشی
067B4010 7/8 × 1/2 جوشی
067B4011 7/8 × 5/8 جوشی
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش شیر انبساط در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

اکسپنشن 20/55/TE12 دانفوس شیر انبساط دانفوس

اکسپنشن
جدول انتخاب پاور اکسپنشن ولو
کد قطعه  دمای MOP محدوده دمایی پاور مدل مبرد
067B3210   10+/40-
TEX12R22
R407C
067B3211 20- 25-/60-
067B3274   10+/40-
TEX20
067B3276 20- 25-/60-
067G3205   10+/40- TEX55
067B3232   10+/40-
TEN12R134a
067B3233 15+ 10+/40-
067B3292   10+/40-
TEN20
067B3293 15+
10+/40-
067G3222   10+/40- TEN55
067B3347   10+/40-
TES12R404A
067B3349 20- 25-/60-
067B3352   10+/40-
TES20
067B3354 20- 25-/60-
067G3302   10+/40- TES55
رنج پاور اکسپنشن ولو N
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد
رنج پاور اکسپنشن ولو B
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد
شیر انبساط
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A
R134a
R407C
R22
شماره سوزن مدل
50/7 37/7 55/8 57/2 05

TE12
64 50/1 73/9 76/3 06
81/3 65/7 94/3 97/8 07
87/1 77/8 118 128 08
TE20
102 92/3 136 150 09
84/8 77/9 112 113 9B


TE55
128 111 161 169 10
138 122 175 184 11
152 134 191 202 12
182 166 232 245 13
اکسپنشن
جدول انتخاب پایه اکسپنشن ولو
کد قطعه
سایز اتصال
پایه
مدل
067B4022 7/8 × 5/8 جوشی
TE12-20
067B4023 11/8 × 7/8 جوشی
067G4004 13/8 × 11/8 جوشی TE55
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش اکسپنشن در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

راهنمایی تخصصی

مطالب مرتبط