اکسپنشن آلکو (اِمِرسون)

شیر انبساط آلکو

ساختمان ساده جهت منتاژ کردن شیر انبساط، سرویس کردن و تعمیرات 
دارای پیچ تنظیم سوپرهیت
ظرفیت 0/25 تن تبرید الی 100 تن تبرید
قابل ساخت و عرضه با MOP و بدون MOP
دارای پاور از جنس استیل و حباب حرارتی از جنس مس با بهترین قابلیت انتقال حرارت
قابل نصب در سیستمهای هیت پمپ با جریان دو طرفه
قابلیت تعویض اریفیس و تغییر تناژاکسپنشن آلکو

انواع شیر انبساط آلکو

برای دسترسی سریع به مطالب صفحه میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید.


اکسپنشن TCL/TJR/TER/TIR/THR

Emerson expansion valve

Emerson expansion valve

جدول انتخاب اکسپنشن بر حسب کیلووات. دمای اواپراتور 4+ سانتیگراد. دمای کندانسور 38+ سانتیگراد
سوزن پاور R404A R22 R134a مدل
X-22440-B1B * XB-1019 1/3 1/9 1/5


TCL
X-22440-B2B * XB-1019 2/6 3/7 2/9
X-22440-B3B * XB-1019 5/6 7/9 6/1
X-22440-B4B * XB-1019 12/2 17/3 13/5
X-22440-B5B * XB-1019 15/7 22/2 17/3
X-22440-B6B * XB-1019 21/5 30/4 23/6
X-22440-B7B * XB-1019 29 41/1 32
X-22440-B8B * XB-1019 33/8 47/8 37/2
X-11873-B4B * XB-1019 42/8 57/7 44/6
TJR
X-11873-B5B * XB-1019 51/3 69/2 53/4
X-9117-B6B * XC-726 63/4 86/5 66/4


TER
X-9117-B7B * XC-726 72/3 102 76/4
X-9117-B8B * XC-726 95 137 102
X-9117-B9B * XC-726 122 177 127
X-9166-B10B * XC-726 167 216 178 TIR
X-9144-B11B * XC-726 217 295 230
THR
X-9144-B13B * XC-726 272 393 280
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از قیمت فروش شیر انبساط در نمایندگی امرسون با ما در تماس باشید.

اکسپنشن TI/TIE

اکسپنشن دانفوس
دانلود ویرایشهای مختلف کاتالوگ شیر انبساط TI/TIE

Emerson expansion valve

Emerson expansion valve

جدول انتخاب اکسپنشن
کد قطعه اتصال محدوده دمایی پاور مدل مبرد
800649 مهره ایی 30+/45- TI-H R22
R407C
800652 مهره ایی 30+/45- TIE-H
800975 مهره ایی 30+/45- TI-M
R134a
800974 مهره ایی 30+/45- TIE-M
800553 مهره ایی 30+/45- TI-S
R404A
800552 مهره ایی 30+/45- TIE-S

Emerson expansion valve

جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . دمای اواپراتور  4C+ . دمای کندانسور 38C+
R404A R134a R407C R22 شماره سوزن
0/4 0/3 0/5 0/5 00
1 0/8 1/4 1/3 0
2/3 1/9 3/5 3/2 1
3/9 3/1 5/7 5/3 2
6/2 5/0 9/2 8/5 3
10/1 8/3 15/0 13/9 4
12/3 10/1 18/3 16/9 5
14/2 11/7 21/1 19/5 6

اکسپنشن TX3

اکسپنشن دانفوس
دانلود ویرایشهای مختلف کاتالوگ شیر انبساط TX3

Emerson expansion valve

جدول انتخاب اکسپنشن بر حسب KW . دمای اواپراتور  4C+ . دمای کندانسور 38C+
 R22 - With external equalizer
ظرفیت کد قطعه بدون MOP کد قطعه با MOP
0/8 801747 TX3-H31 801738 TX3-H21
2/3 801748 TX3-H32 801739 TX3-H22
3/6 801749 TX3-H33 801740 TX3-H23
5/2 801750 TX3-H34 801741 TX3-H24
7/8 801751 TX3-H35 801742 TX3-H25
10/7 801752 TX3-H36 801743 TX3-H26
13/1 801753 TX3-H37 801744 TX3-H27
15/6 801754 TX3-H38 801745 TX3-H28
21/3 801755 TX3-H39 801746 TX3-H29
 R407C - With external equalizer
0/9 801830 TX3-N31 801817 TX3-N21
2/5 801831 TX3-N32 801818 TX3-N22
3/9 801832 TX3-N33 801819 TX3-N23
5/6 801833 TX3-N34 801820 TX3-N24
8/4 801834 TX3-N35 801821 TX3-N25
11/6 801835 TX3-N36 801822 TX3-N26
14/2 801836 TX3-N37 801823 TX3-N27
16/9 801837 TX3-N38 801824 TX3-N28
23 801838 TX3-N39 801825 TX3-N29
 R134a - With external equalizer
1/8 801781 TX3-M32 801769 TX3-M22
2/8 801782 TX3-M33 801770 TX3-M23
4 801783 TX3-M34 801771 TX3-M24
6/1 801784 TX3-M35 801772 TX3-M25
8/3 801785 TX3-M36 801773 TX3-M26
10/2 801786 TX3-M37 807774 TX3-M27
12/1 801787 TX3-M38 801775 TX3-M28
16/5 801788 TX3-M39 801776 TX3-M29
 R404A - With external equalizer
0/6 801874 TX3-S31 801865 TX3-S21
1/6 801875 TX3-S32 801866 TX3-S22
2/5 801876 TX3-S33 801867 TX3-S23
3/7 801877 TX3-S34 801868 TX3-S24
5/5 801878 TX3-S35 801869 TX3-S25
7/6 801879 TX3-S36 801870 TX3-S26
9/2 801880 TX3-S37 801871 TX3-S27
11 801881 TX3-S38 801872 TX3-S28
15 801882 TX3-S39 801873 TX3-S29

اکسپنشن TX6

اکسپنشن دانفوس
دانلود ویرایشهای مختلف کاتالوگ شیر انبساط TX6

Emerson expansion valve

جدول انتخاب اکسپنشن بر حسب KW . دمای اواپراتور  4C+ . دمای کندانسور 38C+
R22
ظرفیت کد قطعه بدون MOP کد قطعه با MOP
13/3 801553 TX6-H12 801549 TX6-H02
23/7 801554 TX6-H13 801550 TX6-H03
33 801589 TX6-H14 801581 TX6-H04
41/8 801590 TX6-H15 801582 TX6-H05
61/9 801591 TX6-H16 801583 TX6-H06
80/8 801592 TX6-H17 801584 TX6-H07
R407C
14/4 801657 TX6-N12 801653 TX6-N02
25/6 801658 TX6-N13 801654 TX6-N03
35/7 801671 TX6-N14 801663 TX6-N04
45/2 801672 TX6-N15 801664 TX6-N05
66/9 801673 TX6-N16 801665 TX6-N06
87/3 801674 TX6-N17 801666 TX6-N07
R134a
10/3 801545 TX6-M12 801541 TX6-M02
18/4 801546 TX6-M13 801542 TX6-M03
25/6 801573 TX6-M14 801565 TX6-M04
32/5 801574 TX6-M15 801566 TX6-M05
48/1 801575 TX6-M16 801567 TX6-M06
62/8 801576 TX6-M17 801568 TX6-M07
R404A
14/4 801657 TX6-S12 801653 TX6-S02
25/6 801658 TX6-S13 801654 TX6-S03
35/7 801671 TX6-S14 801663 TX6-S04
45/2 801672 TX6-S15 801664 TX6-S05
66/9 801673 TX6-S16 801665 TX6-S06
87/3 801674 TX6-S17 801666 TX6-S07

راهنمایی تخصصی

مطالب مرتبط